avangard-pressa.ru

Белгіліенген сөздерге сұрақ қойыңыз. - Другие языки

ОСӨЖ орындауға әдістемелік нұсқаулары

Тақырып:«Ұлыбритания»

1 сабақ

Сабақтың мақсаты: өз бетімен ағылшын тілінің грамматикасын үйрену оның алдағы практикада сөйлем құрау үшін қолдану мақсатында (времена группы perfect).

Өткізу формасы:практикалық сабақ

Сұрақтар:

1. Есімше 1 қалай жасалады?

2. perfect-пен болымды сөйлемдер қалай жасалады?

3. perfect-пен болымсыз сөйлемдер қалай жасалады?

4. perfect-пен сұраулы сөйлемдер қалай жасалады?

5. perfect-тің үстеуін атаңыз.

ОСӨЖ орындауға әдістемелік ұсыныс:

1.Барлық тапсырманы оқып шығыңыз.

2.Керекті тапсырманы, маңызды тақырыптың мазмұнын анықтап алыңыз.

3. Түсініксіз сөздердің астын сызып қойыңыз.

4.Асты сызылған сөздерді теріп жазып, сөздіктің көмегімен аударыңыз.

5. Әр сөйлемді аударған кезде мына алгоритмге сүйеніңіз:

- бастауыш пен баяндауышты тауып,аударыңыз,

- сөйлемді сөзбе - сөз аударыңыз,

-ана тіліңізді пайдаланып, нақты аударма жасаңыз

6. Басқа тілден аударма жасағанда тақырыпқа сәйкестендіріп, мағынасын таңдаңыз.

7.Әр абзацты аударғанда тағыда оқып шығыңыз және оның мағынасын аударғанда түсінікті екенін қадағалаңыз.

8.Егер стилі нақты емес екен деп санасаңыз, эквивалент сөздерін немесе сөзтіркестерінің ұқсастығын табыңыз.

9.Тақырыпты аударғаннан кейін тағыда оқып шығып, өз ара бөлімдерін( абзацты) бөлектеп келісіңіз

10. Тақырыптың аудармасы қаншалықты дұрыс екеніне назар аударыңыз,

Үлестіретін материалдар:кесте, карточкалар.

Берілген етістіктердің 4 негізгі формасын беріңіз. Ауыспалы етістіктердің(a және b) үстеулерін II қазақ тіліне аударыңыз.

Белгіліенген сөздерге сұрақ қойыңыз.

ОСӨЖ қорытындысын дайындау:

Жұмыс жазбаша түрде орындалуы тиіс:

- түсініксіз сөздердің баламасы міндетті түрде сөздікте жазылуы керек,

- келісілген 1,2,3,4 жаттығулары дәптерлерінде міндетті түрде жазбаша орындалуы тиіс.

Әдебиеттер:

1.Голицынский Ю.Б.Грамматика:Сборник упражнений.-4-е изд., -СПБ.:КАРО, 2002.-544 с.

2.Джанабаева К. Практическое пособие по изучению основ английского языка. - Алматы,2001-224 с.

3.Кумаров А.Н.Учебник современного английского языка: В 2 т. – М.: Рольф, 2001. – 368с.

4. Бонк Н. А. Учебник английского языка. В 2-х ч. Ч. 2: Учебник/ Н. А. Бонк, Н. А. Лукьянова, Л. Г. Памухина. - М.: "ДЕКОНТ+"- "ГИС", 2000. - 510 с.

5.Мюллер В.К. Новый англо – русский словарь: Ок. 170000 слов и словосочетаний. – М.: Рус.яз. – Медиа, 2003. – 946с.

6.Бурова З.И.Учебно-методический комплекс по английскому языку для гуманитарных вузов. Москва, 2000.

7. Баймуратова И.А., Галиева А.С. Методическая разработка по английскому языку для студентов биологического факультета.Алматы, КазНУ, 2003.

8. Байтукаева А.Ш. Методическая разработка для студентов-технологов (нефть, газ, уголь).Алматы: Изд-во КазНУ, 2003.

9. Байтукаева А.Ш., Избасарова А.Р. Английский язык для студентов-химиков по специальности плазмо-химия. Алматы, КазНУ, 2003

10. Кузнецова Н.Учись читать литературу по специальности.Москва:Высшая школа, 1995.

11.Кутькова А.С. Человек, компьютер, будущее.Москва, 1995.

12. Мулдагалиева А.А.Английский язык для экологов бакалавриата и магистратуры. Алматы, 2003.

13. Практический курс английского языка по всем специальностям и направлениям подготовки под ред.Батиновой А.С., Туржановой Г.Н. -Актобе:РИО Актюбинского государственного университета им. К.Жубанова, 2008.- 50 стр.

14. Утегенова Д. Н, Рабаева А. Ж., Байжанова А.А. Справочник по грамматике английского языка. -Актобе:РИО Актюбинского государственного университета им. К.Жубанова, 2007 – 46с.

15. Фишер И.М., Мукашева З.П., Масалимова А.С.Сборник текстов по английскому языку для самостоятельной работы студентов всех специальностей. – Актобе: РИО Актюбинского государственного университета им. К. Жубанова, 2007- 21 стр.

16.The Essentials of English A Writers Handbook Longman. 2004.

17.Longman Student Grammar of Spoken and Written English. 2004.

18.Grammar of Spoken and Written English. 2004.

Тақырып:«Ұлыбритания»

2 сабақ

Сабақтың мақсаты: өз бетімен ағылшын тілінің грамматикасын және лексикасын үйрену мәтіннің мазмұнын дұрыс түсіну үшін (perfect шақтары).

Өткізу формасы:практикалық сабақ

Сұрақтар:

1. Сөздерді аударыңыз: custom, to come down, long ago, to change, to celebrate, according, belief, denomination, to commemorate, to resurrect, Easter.

2. Мәтінді аударыңыз.